Ponuka spolupráce

Hľadáme hudobníkov, hudobné skupiny, Dj-ov, spevákov, moderátorov, zabávačov, folkórne súbory na zostavenie kultúrnych programov pre spoločenské akcie.

 

koncert22

koncert11

 

Vaše ponuky môžete posielať na email

livestaff@livestaff.sk

 

 

ozvucenie koncertu 2

Ponuka služieb

Ozvučenie koncertu

Ozvučenie jarmoku

Ozvučenie hodovej slávnosti

Ozvučenie folklóru

Ozvučenie prezentácie

Ozvučenie konferencie

Ozvučenie módnej prehliadky


Rezervovať termín

Vsetky prava vyhradene Live Staff 2015.

Tvorba webstránok na mieru
SUNNYWEB.EU

Upozornenie. Táto stránka nevytvára žiadne cookies ! Nešpehujeme, ozvučujeme. >>> ZISTIŤ VIAC... <<<

Táto stránka Vás nesleduje.
 

Meriame len anonymnú štatistiku návštevnosti, na základe ktorej nieje možné Vás indentifikovať a ani identifikovať Váš počítač. Táto stránka nepotrebuje ukladať vo vašom počítači žiadne cookies.


 


 

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)


 

Prevádzkovateľ stránky – spoločnosť Live Staff s.r.o. zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podla nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (dalej len GDPR) a zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.


 
 

Správca osobných údajov - prevádzkovatel je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:
 

Názov spolocnosti: Live Staff s.r.o. Adresa: Live Staff s.r.o. Hlavná 17/134, Tesárske Mlyňany, 951 76.  
Zodpovedná osoba: Stanislav Levický.


  IČO: 51759250
  DIČ: 2120778352


 
 

Dotknutá osoba – kupujúci, žiadateľ o poskytnutie cenovej ponuky, žiadateľ o poskytnutie informácií súvisiach s činnosťou firmy, účastník sútaže alebo výberového konania, dodávateľ služieb alebo tovaru.


 

Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovatel spracováva:

 
 • Základné identifikačné údaje – meno, sídlo, adresa bydliska (ulica, číslo domu, PSC, mesto)
 •  
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa
 •  
 • Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí
 •  
 • Geolokačné údaje a technické údaje– identifikačné technické údaje z webového prehliadaca, IP adresa (v anonymizovanej forme; napríklad: 200.300.400.*, typ webového prehliadača, typ operačného systému, lokalita z ktorej došlo na presmerovanie na web)
 •  
 • Fotografické údaje - fotografie účastníkov spoločenských podujatí (v anonymizovanej forme, fotografie za účelom propagácie služieb tretích strán po udelení ich súhlasu)

 •  

  Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve/objednávke, prípadne ste ich uviedli na dalších dokumentoch, v emailovej alebo poštovej komunikácii, počas telefonického rozhovoru. Osobné údaee môžu tiež pochádzat z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzat od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.


   
   
  Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú dalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučitelný s týmito účelmi):

   

 • plnenie obchodného účelu - vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohladom objednávky, plnenie zmluvy (údaje vami poskytnuté sú nevyhnutné na plnenie zmluvného vztahu a bez ich poskytnutia nemožno uzatvoriť zmluvný vztah), plnenie zákonných povinností vyplívajúcich z daňový zákonov.
 •  
 • marketingové účely - ponuka produktov a služieb spolocnosti (ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami).

 •  

  Právny základ poskytnutia týchto údajov je podla cl. 6, odst. 1, písm. a) – súhlas dotknutej osoby a podla cl. 6, odst. 1, písm. b) – plnenie zmluvy uvedeného Nariadenia GDPR Spoločnosť poverila zodpovednú osobu za dodržiavanie ochrany osobných údajov (v prípade otázok ju môžete kontaktovat na mailovej adrese: livestaff@livestaff.sk)
   
  Doba uchovávania osobných údajov - súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude uchovávaný v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.


   
   
  Sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovatelov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese livestaff@livestaff.sk) :

   

 • účtovná spoločnosť
 •  
 • web hosting
 •  
 • administrátorské IT služby
 •  
 • reklamná agentúra

 •  
   
  Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.


   

  Ochrana údajov u prevádzkovatela: prijímame technické a organizacné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používame napríklad šifrovaciu metódu v niektorých oblastiach. Informácie, ktoré zadávate, sa potom prenášajú v zašifrovanej forme cez SSL protokol (Secure Socket Layer), aby sa predišlo zneužitiu údajov zo strany tretej osoby. Spoznáte to podla toho, že v stavovom riadku vášho prehliadaca bude symbol zámku zatvorený a riadok internetovej adresy bude zacínat s „https“. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softwéru.
   

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovatela a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR. Dotknutá osoba dáva súhlasom svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovatel spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykolvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.
   
   
  Služby poskytované prevádzkovatelom nie sú nie sú primárne určené osobám mladším ako 18 rokov; ak však osoba mladšia ako 18 rokov má záujem využívat tieto služby, jej súhlas musí byť písomne vyjadrený alebo schválený zákonným zástupcom tejto osoby.
   
   

  Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spolocnosť Live Staff s.r.o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:


   

  Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať stažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
   
  Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytocného odkladu opravené alebo doplnené, pričom opravu údajov vykonáte sami alebo požiadate o to prevádzkovatela
   
  Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytocného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatnuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovatela alebo tretích osôb),
   
  Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené úcely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie.
   
  Právo na prenosnost údajov: v prípadoch uvedených v GDPR (t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy), máte právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby tieto osobné údaje boli prenesené inému prevádzkovatelovi, tento prenos osobných údajov priamo od nás k inému prevádzkovatelovi máte za predpokladu, že je tento prenos technicky možný.
   
  Právo namietat: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podla GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokial nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb. Máte právo kedykolvek namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu; v prípade, ak uplatnenia námietky voči spracúvaniu osobných údajov podľa tejto vety, osobné údaje sa už na také úcely nesmú spracúvať.
   
  Právo odvolať súhlas: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môžete kedykolvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie musí obsahovať informácie kto odvolanie podáva (vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovat) a informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uvedte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísat.
   
  Máte právo podat stažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že si nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu : livestaff@livestaff.sk, alebo poštou na adresu Hlavná 17/134 Tesárske Mlyňany 951 76, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre úcel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme co najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohladom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predlžit na dva mesiace. O predlžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovat.


   

  Prevádzkovatelom internetových stránok wwww.livestaff.sk je spoločnosť Live Staff s.r.o.. Informácie ohladom použitia a ochrany vašich osobných údajov vám poskytneme prostredníctvom e-mailu: livestaff@livestaff.sk,
   
  prípadne na telefónnom čísle +421 940 512 128.


   

   
  Posledná aktualizácia: 8.6. 2018
   

  Cookies


  HURÁ ZAVRIEŤ !!!